ഈ വര്‍ഷത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം മെയ്‌ മാസം 9 മുതല്‍ 15 വരെ നടത്തുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു

WELCOME TO OUR WEBSITE

Sree Nadarajaswami Temple is an ancient temple located in Powathippady (Mallappally – Ranni Road), 5 km away from Mallappally Town. The origin of the Temple of Sree Nadarajaswamy is lost in antiquity. The history of the temple begins from 1000 years back, Pathillathil Potty’s were taken care of the temple and after the end of their generation, and the temple lost the presence of god in the idol and the temple was unattended by people. After many years, the temple was rejuvenated by the devotees of Nadarajaswami in 1952. Now the temple was under the control of Sree Mahadeva Vilasam Haindava Samajam.

Kshethram Melshanthi


Omanakuttan Nampoothiri

Vaipookkarayillam

Kshethram Thanthri


Kandaru Rajeevaru

Thazhman Madam